Упис у 1. разред

Драги родитељи

              Упис деце у први разред школске  године почиње 01. априла и пожељно је да децу упишете до 31. Маја текуће. године.

             У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

           Изузетно када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране школе, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.

      Испитивање детета  уписаног у школу вршe психолог школе на матерњем језику детета, почев од 01. маја текуће. године. Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на који дете може да одговори.

          У поступку испитивања детета уписаног у школу може да се утврди потреба за доношењем индивидуалног образовног плана или потребу за пружањем додатне подршке у образовању. Ако додатна подршка захтева финансијска средства, школа упућује писани захтев оснивачу по прибављеном мишљењу интерресорне комисије.

        Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу. Школа је дужна да организује проверу спремности. Проверу спремности детета врши психолог односно педагог школе.

        Родитељ, односно други законски заступник детета, коме је препоручен упис детета у школу након годину дана, може да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање спремности за упис у школу, у року од осам дана од дана добијања препоруке школе.

 

       Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

           Деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

            Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

            Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе.

       Документацију потребну за упис у први разред можете поднети секретару школе, почев од 1. априла 2019. године:

  1. Извод из матичне књиге рођених (може и оверена фотокопија)
  2. Доказ о здравственом прегледу детета (издаје надлежни здравствени центар – о детаљима прегледа можете се распитати у дому здравља или директно код дечијег лекара)
  3. Уверење о завршеном припремном предшколском програму (доставља се у јуну).
  1. Доказ (потврда) о пријави пребивалишта детета.